Köszöntjünk oldalunkon!
Vezetékes és vezeték nélküli riasztók tervezése kivitelezése telefon:06306131198 e-mail:tormabiztonsagtechnika@gmail.com

Szabályzat

Köszönjük, hogy igénybe veszed szolgáltatásunkat!

Az EladóHázak.eu oldal a Felhasználók számára korlátlan számú apróhirdetés elhelyezését díjmentesen biztosítja.

Regisztráció

Az EladóHázak.eu oldalon való hirdetés feladásához a Felhasználóknak regisztrációra nincs szükségük.

Felelõsség

A Felhasználók által az EladóHázak.eu oldalon közzétett tartalomért (ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemu vagyoni vagy nem vagyoni kárért) kizárólag a Felhasználók tartoznak felelosséggel. Következésképpen, a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetové vagy elérhetové tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzoi vagy jogi oltalom alá esõ szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bûncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik.
A hirdetésekhez a Felhasználók jogosultak az Üzemeltetõ által meghatározott méretû és mennyiségû kép,- és/vagy szöveg tartalmak (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag az adott hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.
Az információs rendszerek biztonságát sértõ magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltetõ birtokában lévo személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelõs, ezért az Üzemeltetõ felelõsségét kizárja.

Üzemeltetõ a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelõsséget nem vállal.

Üzemeltetõ ezenfelül nem tehetõ felelõssé és nem vállal felelõsséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségbõl, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésbõl származó olyan károkért, amelyek az EladóHázak.eu oldalon található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerzõdéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.
Továbbá Üzemeltetõ semmilyen felelõsséget nem vállal harmadik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

Amennyiben az Üzemeltetõ tudomására jut, hogy Felhasználó harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértõ tartalmat helyezett el az EladóHázak.eu oldalon, a jogsértõ tartalmat akár elõzetes figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatja és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért való felelõsséget az adott tartalom elhelyezéséért felelõs személyre hárítja. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén Üzemeltetõ a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmûködik a hatóságokkal a jogsértést elkövetõ személyek felelõsségre vonása érdekében.

Az EladóHázak.eu üzemeltetõje fenntartja magának a változtatás jogát mind az általa üzemeltetett weboldal, mind pedig az azokon szereplõ apróhirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében, valamint a hirdetési feltételek módosításában. Továbbá az Üzemeltetõ fenntartja magának a jogot az EladóHázak.eu oldalain elhelyezett tartalmak minden elõzetes értesítés nélküli törlésére az alábbi esetekben:

- jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
- a netikett szabályaiba vagy a jó erkölcsbe ütközik
- nem a rovat jellegének megfelelõ
- az oldal struktúrájába nem illõ adatok, képek
- megtévesztõ információt tartalmaz
- szerzõi jogokat (különösen jogvédett termékek másolatai), személyhez fûzõdõ jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
- erõszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz
- félelemérzetet kelt
- amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlõdésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erõszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnõtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék
- indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellõ információt a termékrõl/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetõen nem megfelelõ adatokat tartalmaz
- a hirdetésnek álcázott, de valójában sem ingatlan, sem azzal kapcsolatos termék hirdetését nem tartalmazó közlemények, állásfoglalások, üzenetek

Amennyiben a Felhasználó a Szabályzat rendelkezéseibe ütközõen vagy egyébként visszaélésszerûen használja a szolgáltatást, az Üzemeltetõ jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetõvé tett tartalmat elõzetes értesítés nélkül törölni.

Amennyiben a hirdetés feladója szándékosan, több alkalommal is rossz kategóriában adja fel hirdetését, kizárható a hirdetõk körébõl, hirdetései törlésre kerülnek. Az Üzemeltetõ nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes mûködését. Az oldalak használata a Felhasználó saját kockázatára és felelõsségére történik.
Az Üzemeltetõ nem vállal semmilyen felelõsséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetésébõl, illetve az oldalak elõzetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredõ vélt vagy valós károkért.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében az Üzemeltetõ szolgáltatásait megrendelõ Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Felhasználó minõsül szolgáltatónak.
Üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a szolgáltatás elérésébol. A tiltás feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.

Szerzõi jogok

Az EladóHázak.eu megjelenítésére, muködésére és fenntartására vonatkozó mûszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, az oldalon feltüntetett, felhasznált és az EladóHázak.eu oldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetõt illeti, azok az Üzemeltetõ külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen használhatók fel.
Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében az EladóHázak.eu felhasználója az on-line hozzáférésen túl kizárólag azok egyes részeinek a Felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történõ rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történõ másolására, átvételére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történõ hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
Amennyiben a hirdetési szabályzat feltételeit az Üzemeltetõ a jövõben módosítja, a változásokat az EladóHázak.eu oldalon megfelelõen közzéteszi és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja.

Leállások

Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár elõzetes értesítés nélküli - szüneteltetésébõl, illetve a teljes leállításából eredõ károkért, továbbá nem vállal felelõsséget a változtatásokból eredõ károkért sem.

Egyéb rendelkezések

Az EladóHázak.eu oldal szolgáltatásainak használatával a Felhasználók elfogadják a jelen szerzodés feltételeit. Az EladóHázak.eu jogosult a szerzodés bármikori módosítására. A módosítást követoen a szolgáltatás további használata a Felhasználó részérõl a szerzodés módosításának elfogadását jelenti.